Subscribe to
Posts [Atom]

Monday, May 16, 2005

follow the yellow brick road, follow the yellow brick road, follow the follow the follow the yellow brick road

http://www.treewave.com/


http://qotile.net/dotmatrix.html
fgffgf
fgffghg
fgfhgfhgf
seerrg
tyjjyujyu
trhyhnn
ryyhyty
hyrhyh
ttr rthhtyytj
thrhrhtrhtrh
hrrhtyhyth
trthrhrhtrh
rhhrhrhegrfgfffr
grgtrwarwatrtrthtrh
dthrthyjytjyhfdrthfhfhthfht
fththfthfhfhfhfhjfthfthjjyjygjygjygjygj
thfhftjujyuujyujjgjgyjggyjgyjgyjgyjgjgyjgyj
yjgjfgjgjgjgyjg ukgukgukugkugkugk
yjgjgyjygjg gy gjfdfftjyyjy ygkyukygjyjygykyj
jyggkgkgy hfffffhfhggggggg gggdttdddddddddddd
dthtdhjyy yyy yyyy yy yyyyyyyyjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
yfjjjjjjjjjjjjj jjjjf fffffff fffff ffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
fhttttttt ttttttttttttttttxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrrrrrrrrr
dddddd ddddddd dddddd dddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddd ddddIIIIIIIIIIdddd dddddddddddddddddddddddddddddd
ccccccccccccc cccIIIIIIIIccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
xzdddddddddsc zsrgtthth tgffdddddddddgrdghjyyyyjjyjyjujujujujujuj
fhfthyfjgyuygjygjyjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjfytfsssssssssssssssssssssssssssssssssshhh
wer'e off to see the wizard, the wonderull wizard of ozzzone

1 Comments:

Blogger laim85 said...

damn formatting, it was going to be so cool

......ggggg
.....gg gg gg
.....gggggggg
......gg gg
.......IIII

1:07 AM, May 16, 2005  

Post a Comment

<< Home